Czy możliwe jest obniżenie wymiaru grzywny otrzymanej przez Sąd w Niemczech?

Kwota sprawy: 5500 euro

Klient zgłosił się do nas z prośbą o pomoc w obniżeniu wymiaru kary grzywny nałożonej przez sąd w ramach nakazu karnego. Będąc on na terenie Niemiec dopuścił się czynu kwalifikowanego jako drobne przestępstwo. Niestety na etapie postępowania wyjaśniającego przez organy policji i prokuraturę nie podejmował działań i nie ustanowił obrońcy, w związku z tym prokuratura skierowała sprawę na drogę sądową.

Następnie sąd mając na uwadze zgromadzone przez organy ściągania dowody oraz brak działań ze strony klienta wydał nakaz karny, skazując go na karę grzywny w wysokości 90 stawek dziennych po 60 Euro. Łącznie zatem kara pieniężna wynosić miała 5400 Euro plus koszty postępowania sądowego.

Dzięki szybkiej reakcji klienta (zgłoszenie się do kancelarii tuż po doręczeniu nakazu) udało się terminowo złożyć stosowne odwołanie (termin zaskarżenia nakazu karnego wynosi co do zasady tylko 2 tygodnie i liczony jest od jego doręczenia).

Mając na uwadze okoliczności popełnienia przestępstwa oraz aktualną sytuację finansową klienta odwołaliśmy się od decyzji sądu w zakresie wysokości stawki dziennej grzywny.
W zaledwie dwa tygodnie otrzymaliśmy postanowienie sądu zmieniające nakaz karny w ten sposób, że wysokość stawki dziennej grzywny została obniżona o połowę. Udało się więc zmniejszyć łączny wymiar kary pieniężnej do 2700 Euro. Ponadto sąd przyznał klientowi możliwość spłaty kary w ratach po 100 Euro miesięcznie.

Gdyby klient podjął działania już na etapie postępowania wyjaśniającego sprawa mogłaby się skończyć umorzeniem postępowania. Warto zatem korzystać z pomocy profesjonalistów i nie zwlekać z podejmowaniem działań.

Szybki kontakt