Do czterech razy sztuka i 4:0 dla nas !
Wywalczyliśmy 2 w pełni oddalone powództwa i to w dwóch instancjach. Wartość sprawy wynosiła około 18 OOO Euro.

Po raz kolejny wygraliśmy spór o zapłatę pomiędzy polską agencją pracy tymczasowej a niemieckim partnerem biznesowym. I tym razem zwieńczeniem sprawy było całkowite oddalenie apelacji strony przeciwnej. Satysfakcja z wygranej tym większa, że strona przeciwna korzystała z pomocy różnych pełnomocników i stosowała różne „myki”(np. wnioski o wyłączenie sędziego i biegłego, prywatne opinie biegłych) w celu uzyskania rozstrzygnięcia na swoją korzyść.

Sytuacja wyglądała następująco. W 2020 roku zgłosiła do nas niemiecka kancelaria adwokacka z Bayreuth z prośbą o reprezentację ich klienta w sporze z polską agencją pracy tymczasowej. Klient podpisał z polską firmą kilka umów o świadczenie usług pomocniczych w Niemczech. Dwie umowy nie zostały zrealizowane z przyczyn niezależnych od naszego klienta. W związku z tym strona przeciwna dochodziła prawa do odszkodowania z tytułu ich niewykonania. Przy czym strony współpracowały ze sobą przy realizacji innych bardziej dochodowych projektów. Powód starał się wykazać, że w wyniku działań naszego klienta utracił określone zyski. Udowodniliśmy jednak, że rzekoma szkoda nie została miarodajnie/ wiarygodnie wykazana (w obu postępowaniach). Ponadto braki w dokumentacji wzgl. spóźnione jej przedłożenie powodowały, że szkody nie mógł oszacować również powołany biegły sądowy, zaś wniosek powoda o dopuszczenie dowodu z opinii innego biegłego został przez Sąd Okręgowy oddalony. Uwzględniając nasze stanowisko w sprawie Sąd stwierdził, że wniosek(i) pełnomocnika zmierzał(y) do przedłużenia postępowania, a ponadto został złożony z uchybieniem terminu.

Dzięki naszym działaniom i skutecznej kontrargumentacji wszystkie wnioski strony przeciwnej jak i cała apelacja zostały oddalone. Naszemu klientowi przyznano też koszty zastępstwa procesowego (we wszystkich instancjach). Tym samym nasz klient zaoszczędził około 18 000 Euro. Postępowanie przed sądem trwało około 3 lat. Teraz pozostaje wyegzekwowanie zasądzonych kosztów procesu od powoda.

Szybki kontakt