Sprawa przed polskim sądem: firma pracy tymczasowej  vs. niemiecki partner biznesowy

Kwota sporu : 18.000 Euro

Po raz kolejny (trzeci) wygraliśmy spór prawny przed polskim sądem, w którym polska firma pracy tymczasowej (użyczający) pozwała swojego niemieckiego partnera biznesowego (użytkownika) o zapłatę. Powód domagał się przed sądem w Polsce naprawienia szkody, jaką rzekomo poniósł w związku z niewykonaniem dwóch umów o świadczenie usług, nie potrafił jednak wykazać jej wysokości. W międzyczasie otrzymał także kolejne zamówienia od pozwanej GmbH, których wartość znacznie przekraczała wartość spornych umów.

W 2019 roku zawarto z naszym klientem kilka umów o świadczenie usług w Niemczech. Powód (użyczający) nie przystąpił jednak do wykonania 2 z nich w umówionym terminie, ponieważ kilkukrotnie przesuwano termin rozpoczęcia wykonania usługi (z przyczyn niezależnych od naszego klienta). Ostatecznie 2 umowy nie zostały zrealizowane. W związku z tym Powód postanowił dochodzić prawa do odszkodowania z tytułu niewykonania umów. Podstawę prawną żądania pozwu stanowił przepis art. 471 k.c., zgodnie z którym dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Odpowiedzialność kontraktowa dłużnika powstaje, jeżeli spełnione zostaną następujące przesłanki:

– szkoda wierzyciela w postaci uszczerbku majątkowego, szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależycie wykonanym zobowiązaniem przez dłużnika,
– związek przyczynowy między faktem nienależytego lub niewykonania zobowiązania a poniesioną szkodą.
Ciężar dowodu istnienia wyżej wymienionych przesłanek oraz powstania szkody (utraconych korzyści) spoczywał na Powodzie (użyczającym).

Powód prowadził działalność gospodarczą związaną z wyszukiwania miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników dla swoich kontrahentów. Do przedmiotu umowy należało m.in. wykonywanie w sposób samodzielny przez współpracowników lub zleceniobiorców powoda usług w postaci czynności pomocniczych m.in przy zabezpieczeniu techniki transportu bliskiego. Z przyczyn niezależnych od naszego kontrahenta sporne umowy nie mogły być zrealizowane. W takcie postępowania Powód starał się wykazać, że w wyniku działań naszego klienta utracił określone zyski. Wyliczenie Powoda nie znajdowało jednak odzwierciedlenia ani w aktach sprawy (zwłaszcza w pierwotnej umowie czy dotychczasowych rozliczeniach z naszym klientem, ani w aktach przedstawiających sytuację gospodarczą Powoda (księgi rachunkowe).

Wykazaliśmy, że szkoda z tytułu niewykonania umowy nie została w żaden sposób miarodajnie/ wiarygodnie wykazana. Warto wskazać, że w jednej ze spraw powołano biegłego sądowego, który jasno stwierdził, że przedstawione przez Powoda dokumenty nie dają możliwości określenia wysokości szkody, jak również nie uzasadniają wyliczeń przedstawionych przez Powoda. W drugiej sprawie wniosek o powołanie biegłego nie został złożony w terminie, co wykluczyło możliwość powołania się na odpowiednie ustalenia w ramach apelacji. Ponadto kancelaria stała na stanowisku, że sporne umowy zostały zamienione na nowe zlecenia o znacznie wyższej wartości przez co doszło do ich nowacji.

Dzięki naszym ukierunkowanym działaniom wszystkie poprzednie pozwy/apelacje strony przeciwnej zostały oddalone, a naszemu klientowi przyznano koszty zastępstwa procesowego. Nasz klient zaoszczędził około 18 000 Euro.

Szybki kontakt