Wpis do tabeli wierzytelności

Jeżeli wobec Twojego dłużnika prowadzone jest postępowanie upadłościowe na terenie Niemiec, pomożemy Ci w zgłoszeniu Twojego roszczenia do tabeli wierzytelności. Przeprowadzimy Cię również przez dalsze etapy postępowania i pomożemy, jeżeli roszczenie zostanie uznane za sporne.

Oferujemy:

  • sporządzenie zgłoszenia do tabeli wierzytelności,
  • sporządzenie wniosku o sprostowanie tabeli wierzytelności, jeżeli roszczenie zostało uznane przez niemieckiego syndyka za sporne ( niem. bestrittene Forderung),
  • sporządzenie powództwa o ustalenie (niem. Feststellungsklage).

Obrona przed roszczeniami syndyka

Jeżeli Twój kontrahent upadł, syndyk może dochodzić wypłat poczynionych dla Ciebie w okresie, w którym był niewypłacalny, nawet do 10 lat wstecz (§§ 129 ff. InsO), gdyż może być to traktowane jako celowe uszczuplenie majątku upadłego. W tego typu postępowaniach obowiązuje paremia: „mowa jest srebrem, a milczenie złotem”, dlatego szczególnie ostrożnie należy formułować swoją odpowiedź wobec syndyka i zawsze myśleć kilka kroków do przodu.

  • Przeprowadzimy Cię przez postępowanie dobierając możliwie najbardziej skuteczną argumentację.

Zapraszamy do opisania swojej sprawy drogą mailową lub do kontaktu celem umówienia porady.

Zgłoszenie Twoich roszczeń w postępowaniu upadłościowym

1. Zapoznamy się z tytułem prawnym Twoich roszczeń (roszczenie zasądzone sądownie, roszczenie sporne).
2. Zweryfikujemy stan postępowania upadłościowego.
3. Zgłosimy Twoje roszczenia do tabeli wierzytelności.
4. Skontaktujemy się z syndykiem celem ustalenia, czy roszczenia zostały wpisane.
5. W razie zakwestionowania wierzytelności przez syndyka poprowadzimy postępowanie odwoławcze.
6. W przypadku nieuwzględnienia roszczenia wniesiemy powództwo o ustalenie istnienia wierzytelności do sądu upadłościowego.
7. Zaproponujemy stałą obsługę prawną, ażby informować Ciebie na bieżąco o statusie postępowania upadłościowego i możliwości zaspokojenia z masy upadłościowej.
8. Wskażemy na możliwość dochodzenia wierzytelności od członków zarządu upadłej spółki.

Koszt wpisu do tabeli wierzytelności – ok. 300 Euro netto. Postępowanie odwoławcze oraz sądowe uzależnione od wysokości kwestionowanych wierzytelności.